تاريخ كليساي ايران نموداري است از ظهور و شروع مسيحيت در سرزمين ما و چگونگي شكستها و پيشرفتهاي كليسا- تشكيلات كليساها و بيان فعاليتها- فداكاريها و از جان گذشتگيهاي مسيحياني كه در ادوار مختلف مورد جور و جفا و ستم حكمرانان وقت قرار گرفته اند.

همچنين شمه اي از فعاليتها- همكاريها و شهادتهاي مبشرين و مرسلين متعددي كه از هيچگونه زحمتي در راه رساندن مژده انجيل به هم ميهنان ما دريغ نكرده اند و با ترك ميهن و خانواده و دوستان خودشان بهترين نمونه گذشت و نوع دوستي و زندگي مسيحائي بوده اند.

آغاز تاریخ کلیسای ایران

براي اين كه بهتر بتوانيم مختصري از تاريخ كليساي ايران را بخاطر بسپاريم بهتر است آنرا باين ترتيب تقسيم كنيم:

اول كليسا در ايران از قرن اول تا قرن هفتم يا دورة قبل از ظهور اسلام و پايان سلطنت ساساني

دوم كليساي بعد از ظهور اسلام يعني از قرن هفتم الي قرن نوزدهم و ابتداي سلطنت سلسلة قاجار

سوم كليسا در دوران پادشاهي سلاطين قاجار و پهلوي