تا به نام عيسی هر زانويی خم شود

« ... تا به نام عيسي هر زانويي خم شود.»‌ (‌فيليپيان 2 : 10 ) يك برهمن جوان روزي نزد مبشر...

تا ايشان نيز يك باشند

‌‌« تا ايشان نيز يك باشند » ( يوحنا 17 : 21 )نشريه انگيسي New Society   دست به يك بررسي...

بگيريد و بخوريد، اين است بدن من

« بگيريد و بخوريد، اين است بدن من . »‌ (‌ متي 26: 26 )طي جنگ جهاني اول،‌ دو ميليون...

بگذاريد كه هر دو تا وقت حصاد

« بگذاريد كه هر دو تا وقت حصاد با هم نمو كنند.» ( متي 13: 30 )باغباني در ايالات متحده...

بگذار تا ببينيم

 بگذار تا ببينيم ...»  ( متي 27: 49 )  در قبال رنج انسانها ، گاه بي تفاوتي ، بي احساسي...

به آنانی كه از شما نفرت كنند

« به آناني كه از شما نفرت كنند ، احسان كنيد.» ( متي 5 : 44 )« حادثه ذيل در...

بنده خدا بايد ملايم باشد

« بنده خدا بايد ملايم باشد »  ( دوم تيموتاوس 2 : 24 )وقتي خداوند چشمان ما را بر زندگي...

بلكه نيستيها را برگزيد

«  بلكه نيستيها را برگزيد » ( اول قرنتيان 1 : 28 )« و آن هفت نان را گرفته،شكر نمود...

بزرگتر از اينها محبت است

« بزرگتر از اينها محبت است . » ( اول قرنتيان 13:13 )افسانه اي كهن مي گويد كه در ابتدا...

برفراز كوهی برآمد

« براي عبادت برفراز كوهي برآمد » ( متي 14 : 23 )در روزهاي قديم يكي از بركات روز يكشنبه...