‌‌« تا ايشان نيز يك باشند » ( يوحنا 17 : 21 )
نشريه انگيسي New Society   دست به يك بررسي روانشناسي در مورد نوازندگان اركسترهاي سنفونيك زد. اين بررسي نشان مي دهد كه نوازندگان سازهاي برنجي و زهي نظر بدي نسبت به همديگر دارند.

نوازندگان سازهاي بادي مخصوصاً نوازندگان اوبوا از سوي همكارانشان در اركستر بيمار رواني تلقي مي شوند. نوازندگان ويولن و ويولن سل رفتارهاي متقابلاً خرده گيرانه و منفي نسبت به يكديگر دارند.

      شگفت اين است كه افرادي كه معمولاً نسبت به يكديگر چنين حالت خصومت آميزي دارند، مي توانند اثري از نظم و هماهنگي پديد آورند.

      لحظه اي كه رهبر اركستر چوب رهبري خود را بالا مي برد، تمام اين هيجانات فروكش مي كند. اكنون تنها يك چيز اهميت دارد و آن موفقيت كنسرت است.

    فرزندان اين دنيا گاهي عاقل تر از فرزندان نور هستند. اجتناب ناپذير است كه مسيحيان، با اين همه پيشينه هاي گوناگون، خلق و خو و تجربه هاي متفاوت زندگي، و سطوح مختلف فرهنگي، قومي ، نـژادي ، و طبقه اجتماعي ، در همه چيز با يكديگر مخالف نباشند، و حتي تا حدي نوعي خصومت نسبت به يكديگر نداشته باشند. ما فقط شركاي طبيعت الهي نبوده، بلكه انسان نيز هستيم. اما جنبه انساني بايد به خاطر پرستش و عبادت دسته جمعي و عمل مشترك در خدمت خداوند به كنار گذاشته شود.

       از خود سوال كنيد كه كدام مهم تر است: هدفي كه به خاطر آن مشتركاً خدمت مي كنيم يا موضوع مورد اختلافمان؟ آنگاه است كه رفتار درست محبت را در پيش خواهيم گرفت.

ريچارد ورمبراند
سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي