« بگيريد و بخوريد، اين است بدن من . »‌ (‌ متي 26: 26 )
طي جنگ جهاني اول،‌ دو ميليون ارمني ،‌به خاطر ايمان و مليتشان توسط تركها به شهادت رسيدند. در يك گروه از ارامنه در مقابل جوخه آتش ايستادند. يكي از ايشان به نام «‌ماوي »‌به سربازان گفت:

«‌در كتاب شما آمده است كه نبايد كسي را بكشيد مگر اينكه اول به او اجازه بدهيد كه خدايش را عبادت كند.»‌ تقاضاي او پذيرفته شد.

     وي پيام كوتاهي را از مكاشفه 2 : 10  را به گوش رساند:‌‌ »‌ از زحماتي كه خواهي كشيد مترس … لكن تا به مرگ امين باش تا تاج حيات را به تو دهم.»‌ ايشان به اتفاق هم سرود خوانده، و عشاء رباني گرفتند. آنان ناني نداشتند،‌اما مقداري شن از روي زمين برداشته، گفتند:‌ »‌بگيريد و بخوريد ،‌اين است بدن من. »‌ همگي مقداري شن خوردند و سپس تيرباران شدند. آنهايي كه فورا نمردند، انگشتان خود را به خون خود آغشته كردند. ماوي در حال مرگ به ايشان گفت:‌«‌بگيريد و بنوشيد،‌اين است خون من كه براي شما ريخته شده است.»

     مسيح شخصيتي است با دو طبيعت: انساني و طبيعت الهي. او همچنين داراي دو بدن است:‌ بدن نجار كه بعد از مرگ جلال يافت و به آسمان صعود كرد، و كليسا كه آن هم بدن اوست. در عشاء رباني هنگامي كه جمله «‌بخوريد ‌، اين است بدن من » گفته مي شود، به هر دو بدن اشاره مي شود. عيسي در بدن جسماني اش ،‌ 2000 سال پيش متحمل رنج شده خونش ريخته گرديد. هم اوست كه در تمام كساني كه خونشان به خاطر او ريخته مي شود،‌ رنج برده ،‌خونش ريخته مي شود. ايشان با خون خود كه خون او نيز هست در عشاء رباني شركت مي كنند. شما عضو بدن او هستيد. بر طبق آن رفتار كنيد.

ريچارد ورمبراند

سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي