« بگذاريد كه هر دو تا وقت حصاد با هم نمو كنند.» ( متي 13: 30 )

باغباني در ايالات متحده ، يك بار به وزارت كشاورزي نامه اي نوشت بدين مضمون . « هر چه كه تاكنون در مورد ريشه كن كردن گلهاي خودروي قاصدك شنيده يا خوانده ام ، از جمله تمام نشريات شما را به كار برده ام ،

ولي آنها همچنان مي رويند.»  وي در پاسخ به نامه خود، نامه اي دريافت كرد كه آخرين حرف را در مورد موضوع بيان مي كرد . « آقاي محترم،  اگر با وجود امتحان كردن همه روشهاي دفع قاصدك ، باز هم قاصدك داريد ، تنها يك كار باقي مي ماند و آن اين است كه سعي كنيد آنها را دوست بداريد .

هر كاري بكنيد ، هرگز از شر دوستان كاذب ، دشمنان ، رقبا ، مخالفين ، يا گرفتاريهايي كه با همسر خود يا بستگان خود داريد ، خلاص نخواهيد شد . اما مي توانيد از طريق بدل كردن آنها به موضوعات مورد محبت خود ، يك بار و براي هميشه از باري كه آنها بر دوش شما مي گذارند ، خلاص شويد . انتخاب ديگري جز دوست داشتن دشمنان خود نداريد ، مگر اينكه بخواهيد خود را با پروردن كينه در وجودتان ، تدريجا بكشيد .

دشمنانتان را به خاطر رفتاري كه در قبال شما در پيش مي گيرند ، داوري مكنيد ، بلكه شرايط زندگي آنها را در نظر گيريد . شايد ايشان هرگز مورد محبت واقع نشده باشند . شما ممكن است قرباني خشم و كينه ايشان بشويد ، خشمي كه نسبت به اشخاص ديگري دارند اما جرات حمله به آنان را ندارند . مردي كه در محل كارش ، كارفرمايي خشن و بددهن دارد، ممكن است خشم فروخورده خود را در منزل بر سر زنش خالي كند . وي مجبور است در مقابل سرزنش رئيس اش سكوت اختيار نمايد ، براي همين ، همسرش هدف خشم او واقع مي شود .

شما همواره مي توانيد مسير زندگي را تغيير دهيد . آن را به هر چه كه در بر دارد دوست بداريد. عيسي گفت:« من … حيات هستم » – يعني حيات در تمام جنبه هاي خود . آن را مقدس بشماريد و با آن با احتياط برخورد كنيد .

                                                              ریچارد ورمبراند

سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

May this words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Amen