بگذار تا ببينيم …»  ( متي 27: 49 )
  در قبال رنج انسانها ، گاه بي تفاوتي ، بي احساسي ، و كرختي مغلوب نشدني وجود دارد.در جلجتا جمع كثيري از مردم به هنگام مصلوب شدن آن سه مرد حضور يافتند و در واقع فريادهاي ايشان را موقعي كه ميخها با چكش بر دستان و پاهايشان كوبيده مي شد مي شنيدند.

ايشان مي بايست مي دانستند كه دست كم يكي از سه مرد مصلوب شده در آن روز جمعه ، انساني نيك بوده است ، در غير اينصورت براي شكنجه گرانش دعا نمي كرد. در غير اينصورت در لحظاتي كه خود درد جسماني غيرقابل وصفي را تحمل مي كرد، اعتنايي به هدايت يك دزد نزد خدا نمي نمود. اما همين عيسي از روي نوميدي فرياد زد: « خدايا ، خدايا ، چرا مرا ترك كردي ؟ »
 
     و اكنش مردم چه بود ؟ ايشان به يكديگر مي گفتند : « بگذار تا ببينيم … » حتي به ذهنشان نيز خطور نمي كرد كه حداقل با دادن كمي آب و يا گفتن سخني تسلي بخش رنج او را تخفيف بخشند. « بگذار ببينيم كه آيا الياس مي آيد او را برهاند.»
 
     الياس فقط نام خاص نبي عهدعتيق نمي باشد. در زبان عبراني آن جمله اي است بدين معني « يهوه خداي من است ». در اين مفهوم هر كسي مي تواند الياس باشد. در همين مفهوم خداوند گفت كه يحيي تعميده دهنده الياس است . هر يك از ما بايد يهوه را به عنوان خدا داشته باشيم . اگر خداي رحيم ، يهوه ، ارباب زندگي ما باشد ، هرگز در برابر رنج يك معصوم منفعل باقي نمي مانيم .
 
     در واقع كساني كه خدا را ندارند، رفتارشان همان « بگذار تا ببينيم » خواهد بود. اين نوع انسانها شاهد مصلوب شدن در جلجتا بودند و از آن متأثر نشدند. چنين افرادي توسط پيام رنجهاي كنوني نيز متأثر نمي شوند. ايشان ملعون هستند و توجهي به اين ندارند كه برادران كوچك عيسي گرسنه و يا دربند مي باشند. اين افراد را به داوري خدا مي سپاريم.
 
   حتي در بين برگزيدگان خدا نيز بي تفاوتي و كرختي بسياري وجود دارد كه بايد بر آن فائق آمد. هر كجا كه نيازي وجود دارد ، منفعل باقي نمانيد . اگر مي توانيد ، كمك كنيد.
 
 
ريچارد ورمبراند

سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

May this words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Amen