«  بلكه نيستيها را برگزيد » ( اول قرنتيان 1 : 28 )

« و آن هفت نان را گرفته،شكر نمود و پاره كرده ، به شاگردان خود داد تا پيش مردم گذارند

… پس خورده سير شدند» ( مرقس 8 : 6 ، 8 )

فرض كنيد كه شاگردان به جاي آن هفت نان، فقط سه يا يك نان مي داشتند؛ در آنصورت چه اتفاقي مي افتاد؟  جمعيت به آن اندازه سير مي شدند؛ به عنوان مثال ، در موردي ديگر ، عيسي به جاي هفت نان ، فقط پنج نان، در اختيار داشت.  با وجود اين ، حتي جمعيتي بيش از جمعيت قبلي سير شدند و تعداد زيادي زنبيل پر از خرده نان باقي ماند ( مرقس 6: 41- 43 ). شما مي توانيد با هر چيز اندكي كه داريد ، خدا را خدمت نماييد. بركات او به اندازه يا كميت آنچه داريد بستگي ندارد ، بلكه بستگي به اين دارد كه آنها را نزد خدا بياوريد.

فرض كنيد كه من چيزي نداشته باشم ؛ در آنصورت چه خواهد شد ؟ اين غير ممكن است ؛ هيچكس وجود ندارد كه چيزي براي آوردن به حضور عيسي نداشته باشد. به همين دليل ، كلمه يا حتي نماد « صفر» در كتاب مقدس قيد نمي شود.

كسي كه مي گويد : « من هيچ چيز ندارم »، يا « هيچ چيز نيستم » ، لااقل مي تواند شخص خود را نزد عيسي بياورد . او يقيناً چيز با ارزشي داراست كه همانا خودش و منتهاي فقرش مي باشد. وي مي تواند گناهانش را نزد عيسي آورد. سولس طرسوسي از شكنجه گري متعصب ، به رسولي غيور تبديل شد. مريم مجدليه از زني گناهكار و بي بند و بار ، بدل به قديسي ثابت قدم در محبت گرديد.

ضعف هاي خود را نزد مسيح آوريد . اين را مطمئن باشيد  قوت او ، كامليتش را در ضعف شما نشان خواهد داد .

با چيزهاي اندك شروع كنيد ؛ اما به جاي مصرف كردن همين اندك ، آن را نزد عيسي آوريد ؛ او آن را فزوني داده ، به فراواني بركت خواهد بخشيد.

                                                              ریچارد ورمبراند

سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

May this words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Amen