« بزرگتر از اينها محبت است . » ( اول قرنتيان 13:13 )

افسانه اي كهن مي گويد كه در ابتدا خدا بود و دو پرستو. يكي از پرستوها در گوش خدا زمزمه كرد كه :

« چيزهايي را خلق كن. ما بايد درختاني داشته باشيم كه بر روي آنها لانه بسازيم ، و هوا داشته باشيم  تا در آن پرواز كنيم ، و سرزمينهاي بسيار تا بتوانيم به آنها مهاجرت كرده و از انها بازگرديم. زندگي در خلأ كسل كننده است . »  پرستوي ديگر اينگونه جيك جيك كرد: « خداي من ، دست به خلقت هيچ چيز نزن، يكبار كه ماده ، انرژي و حركت را خلق كني ، چه كسي مي داند كه كدام مولكول به كدام مولكول مي پيوندد . برخي پرندگان شكاري احتمالاً ظاهر خواهند شد و همه ما را خواهند خورد.، ممكن است طوفانهايي بپا شود كه ما را هلاك  كند و كه مي داند چه چيزهاي ديگري مي تواند به وقوع بپيوندد . بگذار كه همه چيز همانگونه كه هست باقي بماند.» خدا پاسخ داد : « ميل دارم بيافرينم . دوست دارم موجوداتي حضور داشته باشند تا محبت خود را به ايشان ارزاني بدارم و ايشان نيز مرا محبت نمايند.»

پرستو بار ديگر هشدار داد: « يكبار كه موجوداتي با احساسات ، افكار و خلق و خويي متغير خلق كني ، ممكن است كه در لحظه اي ديگر تو را دوست نداشته باشند و از تو رويگردان شوند. حتي يك خدا هم نمي تواند تمام احتمالات چنين آفرينش عظيمي را محاسبه نمايد.  بگذار تا همانطور كه هستيم باشيم ، يعني تو و دو پرستو. » پرنده ديگر با اصرار گفت: « جهاني را خلق كن. قول مي دهم كه حتي اگر اوضاع جهان به بدي گرايد ، حتي اگر بدانم كه پرندگان شكاري در كمينم نشسته اند و بچه هاي شرور برايم دام افكنده اند تا مرا بگيرند ، باز هم جيك جيك كنم .»

به اين ترتيب خدا تصميم گرفت كه جهان را بيافريند. وي تمام مخاطرات محبت را به جان پذيرفت ، مخاطراتي كه هر كس به هنگام آغاز يك دوستي يا ازدواج و يا تحقق انديشه اي نوين ، بايد تقبل كند . خدا تصميم گرفت كه محبت كند ، و از آنجا كه او محبت مي كند، مي آموزيم كه ما نيز بايد اعتماد كنيم ، اميدوارم باشيم ، و به يكديگر ياري رسانيم .

تنها شق مقابل محبت ، عدم وجود است . اگر قرار باشد كه محبت تماماً از جهان محو گردد، جهان ديگر وجود نخواهد داشت. در اين مورد بينديشيد .

                                                              ریچارد ورمبراند

سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

May this words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Amen