« برای دعا هوشيار باشيد » ( اول پطرس 4 : 7 )
 دوست عزيز، بدون دعا از خانه خارج نشو و به سوي دنياي پر مخاطره بيرون نرو . به هنگام شب براي دعا زانو مي زني اما به دليل خستگي ، خواب بر تو غلبه مي كند ، دعايت را كوتاه مي كني و مي خوابي .

ممكن است صبح هم به دليل دير بيدار شدن وقتي براي دعا نداشته باشي و بدين ترتيب با عدم آمادگي روحاني ، خود را به آغوش دنيا بيندازي .

     اما كلام خدا مي گويد : « در دعا هوشيار ( بيدار ) باشيد » . يعني هم در طي دعا و هم در خود دعا پشتكار داشته باشيد . همه فرصت هاي از دست رفته ديگر به دست نمي آيند . سهل انگاري در دعا برايت عادت خواهد شد و ديري نگذشته خواهي ديد كه دعا نكردن و مطالعه نكردن كلام خدا ديگر باعث دغدغه خاطر و ناراحتي تو نمي شود واين عجيب نيست زيراهمان اولين روز كه بدون دعا شروع كردي موجب نگراني تو نگرديد

     اما امروز مي تواني زندگي روحاني خود را با عزمي نو از سر بگيري و در مصاحبت گرم و صميمانه با خداوند و با بركات او به استقبال روزي كه در پيش داري و به سوي دنياي نامعلوم ، غيرقابل پيش بيني و پر مخاطره بروي .

                                                                                                                    فردريك رابرتسن

 
سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O LORD, my Rock and my Redeemer