رساله یعقوب

وسوسه يا تجربه 2

وسوسه يا تجربه

كلمه تجربه در آشوری به معناي : جورابا مي باشد ، كه معانی مختلفی در كاربرد جملات دارا می باشد

ريشه جورابا ، جارِب است . جورابا به معني مشكلات و امتحان و آزمايش و وسوسه ، است .

(بیشتر…)

باب چهارم آيات يازدهم تا هفدهم

باب چهارم آيات يازدهم تا هفدهم

2009/08/19

4 : 11 – 12  
11 اي برادران، يكديگر را ناسزا مگوييد زيرا هر كه برادر خود را ناسزا گويد و بر او حكم كند، شريعت را ناسزا گفته و بر شريعت حكم كرده باشد. لكن اگر بر شريعت حكم كني، عامل شريعت نيستي بلكه داور هستي.

(بیشتر…)