شهادتها

شهادت زندگی نواب

به نام خداوندمان عیسی مسیح که قلبهای همه ما را تبدیل می کند.
من در یک خانواده مسلمان بدنیا آمدم، پدرم از کودکی به من یاد داد که چگونه نماز بخوانم. غیر از نماز خواندن چیز دیگری نمیدانستم، هیچ اهمیتی به مسیحیت یا مسیحیان نمی دادم، اینقدر به من گفته بودند که مسیحیت منحرف است که حتی حاظر نبودم در مورد اون فکر کنم.

(بیشتر…)