وسوسه يا تجربه

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.18

1 قرن 10 : 13

NIV : Tempted    ق : تجربه ، امتحان

RSV : Tempted           ت : وسوسه ،

NK : Tempted   آ : تجربه ، امتحان

ه : آزمايش ، آزموده

م : وسوسه

در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
    

17

1 قرن 10 : 9

NIV : Test                 ق : تجربه

RSV : Test               ت : امتحان

NK : Test                  آ : تجربه

ه : آزمايش

م : امتحان
در اين جا ، تجربه به معني امتحان    16

1 قرن 7 : 5

NIV : Tempt             ق : تجربه

RSV : Tempt          ت : وسوسه

NK : Tempt      آ : تجربه

ه : وسوسه

م : وسوسه

در اين جا ، تجربه به معني وسوسه است

21

1 تيموتاوس 6 : 9

NIV : Temptation                 ق : تجربه

RSV : Temptation           ت : وسوسه

NK : Temptation                     آ : تجربه

ه : وسوسه

م : كارهاي نادرست
در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش    20

1 تسالونيكيان 3 : 5

NIV : Tempter             ق : تجربه كننده

RSV : Tempter                   ت : شيطان

NK : Tempter               آ : تجربه كننده

ه : وسوسه گر

م : اغوا كننده

در اين جا ،تجربه كننده به معني شيطان
    19

غلاطيان 6 : 1

NIV : Tempted               ق : تجربه

RSV : Tempted           ت : وسوسه

NK : Tempted                آ : تجربه

ه : وسوسه

م : وسوسه

در اين جا ، تجربه به معني وسوسه
24

يعقوب 1 : 2

NIV : Trials                       ق : تجربه ها

RSV : Trials                   ت : آزمايشها

NK : Temptations(!)      آ : تجربه ها

ه : آزمايشها

م : آزمايشها

در اين جا ،تجربه به معني آزمايش است
    23

عبرانيان 11 : 36

NIV : NA                            ق : آزموده

RSV : NA                   ت : نوشته نشده

NK : NA                              آ : آزموده

ه : نوشته نشده

م : آزموده

در اين جا خودِ امتحان و آزمايش است
    22

عبرانيان 2 : 18

NIV : Tempted              ق : تجربه

RSV : Tempted           ت : وسوسه

NK : Tempted                 آ : تجربه

ه : آزموده ( بهترين ترجمه )

م : وسوسه

در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
27

يعقوب 1 : 14

NIV : Tempted                   ق : تجربه

RSV : Tempted            ت : وسوسه

NK : Tempted                     آ : تجربه

ه : وسوسه

م : وسوسه

در اين جا ، تجربه به معني وسوسه

 
    26

يعقوب 1 : 13

NIV : Tempted                     ق : تجربه

RSV : Tempted                 ت : وسوسه

NK : Tempted                       آ : تجربه

ه : وسوسه

م : وسوسه

در اين جا ،تجربه به معني وسوسه

 
    

25                         

يعقوب 1 : 12

NIV : Tempted  ق : تجربه ، آزمود ت : آزمايشها ، آزمايشها
ت : آزمايشها ، آزمايشها
NK:Teptation,Trie   تجربه ها ،   
RSV:Trial,Test   آ: آزموده
ه : آزمايشها ، آزمايش

م : وسوسه ، آزمايش

تجربه ( مشكلات ) -  آزمايش

 

 
30

مكاشفه 2 : 10

NIV : Trials (GOOD)ق: تجربه كرده

RSV : Tested (BEST) بيازمايد

NK : Test you آ : تجربه شويد

ه : آزموده شويد

م : بيازمايد

در اين جا ، آزمايش كننده كيست ؟
    29

2 پطرس 2 : 9

NIV :  Trial                          ق : تجربه

RSV : Trial                   ت : وسوسه ها

NK : Temptations                  آ : تجربه

ه : آزمايش ها

م : وسوسه ها و آزمايش ها.  ترجمه درست

در اين جا هم تجربه و هم وسوسه
    28

1 پطرس 1 : 6

NIV : Trials               ها ق : تجربه

RSV : Trials              ت : سختي ها

NK : Temptations            آ : تجربه

ه : آزمايشها

م : آزمايش ها

در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش

 

 

بالای صفحه
DMC Firewall is a Joomla Security extension!