وسوسه يا تجربه

در خصوص درك كلمه : تجربه ، وسوسه و امتحان

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.New International Version: NIV                                                     ترجمه قديمي : ق
Revised Standard Version: RSV                                                      تقسيري : ت ترجمه
New King James Version: NK                                                         ترجمه آشوري : آ                              
ترجمه هزاره نو : ه
ترجمه مژده براي عصر جديد : م
3
تثنيه 29 : 3
ق : تجربه
ت : بلايا
آ : تجربه ها
ه :
م : آزمايش
NIV : Trials
RSV : Trials
NK : Trials
در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
    
2
تثنيه 7 : 19
ق : تجرب
ت :بلايا
آ : تجربه ها
ه :
م : بلا يا
NIV : Trial
RSV : Trials
NK : Trial
 
در اين جا ، تجربه به معني امتحان
    
1
تثنيه 4 : 34
ق : تجربه
ت : بلايا
آ : تجربه ها
ه :
م : بلا
NIV : Testing
RSV : Trials
NK : Trials
در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
به احتمال قوي بلا براي قوم مصر
6
دانيال 1 : 12
ق : تجربه
ت : امتحان
آ : تجربه
ه :
م : امتحان
NIV : Test
NK : Test
RSV : Test
در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
    
5
مزمور 95 : 9
ق : آزمودند
ت : نوشته نشده
آ : از هر جهت امتحان
ه :
م : امتحان
NIV : Test
RSV : Test
NK : Test
در اين جا ،تجربه به معني امتحان و آزمايش
    
4
داوران 6 : 39
ق : تجربه
ت : امتحان
آ : تجربه
ه :
م : امتحان
NIV : Test
RSV : Tria
NK : Test
در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
9
متي 4 : 3
N كننده ق : تجربه
ت : شيطان
آ : وسوسه گر
ه : وسوسه گر
م : وسوسه كننده
NIV : Tempter
RSV : Tempter
NK : Tempter
در اين جا ،تجربه كننده به معني وسوسه گر
    
8
متي 4 : 1
ق : تجربه
ت : وسوسه و آزمايش
آ : تجربه
ه : وسوسه
م : وسوسه ها امتحان كند ( بهترين ترجمه )
NIV : Tempted
RSV : Tempted
NK : Tempted
در اين جا ،تجربه به معني امتحان و آزمايش
    
7
دانيال 1 : 14
ق : تجربه
ت : امتحان
آ : تجربه
ه :
م : امتحان
NIV : Test
RSV : TestNK : Test  
در اين جا ، تجربه به معني امتحان و آزمايش
12
مرقس 1 : 13
ق : تجربه
ت : وسوسه
آ : تجربه
ه : وسوسه
م : وسوسه
NIV : Tempted
RSV : Tempted
NK : Tempted
در اينجا به معني وسوسه كردن است
    
11
متي 22 : 18
ق : تجربه
ت : غافلگير
آ : تجربه
ه : آزمايش
م : امتحان
NIV : Trap   
RSV : Test
NK : Test
در اينجا به معني در تله و غافلگير كردن
    
10
متي 4 : 7
ق : تجربه
ت : آزمايش
آ : تجربه
ه : آزمايش
م : امتحان
NIV : Tempter
RSV : Tempter
NK : Tempter
در اينجا به معني امتحان و آزمايش
15
لوقا 4 : 13
ق : جميع تجربه ها
ت : تمام وسوسه ها
آ : همه تجربه ها
ه : همه وسوسه ها
م : تمام وسوسه ها
NIV : All Tempting
RSV: Every Tempt
NK : All Temptation
 
در اينجا به معني وسوسه ها ( شيطان)
    
14
لوقا 4 : 12
ق : تجربه
ت : امتحان
آ : تجربه
ه : آزمايش
م : آزمايش
NIV : Tempter                   
RSV : Tempter
NK : Tempter
در اينجا به معني امتحان كردن است
    
13
لوقا 4 : 2
ق : تجربه
ت : وسوسه
آ : تجربه
ه : وسوسه
م : وسوسه ها آزمايش مي كرد
NIV : Test
RSV : Tempted
NK : Tempted
در اينجا به معني وسوسه ميكرد ( شيطان)
          

 

بالای صفحه
DMC Firewall is a Joomla Security extension!