04/02/2009

متي 6 : 19 – 21
19 بر زمين گنج ميندوزيد، جايي که بيد و زنگ، زيان مي‌رساند و دزدان نَقْب مي‌زنند و سرقت مي‌کنند.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

20 بلکه گنج خود را در آسمان بيندوزيد، آنجا که بيد و زنگ زيان نمي‌رساند و دزدان نَقْب نمي‌زنند و سرقت نمي‌کنند. 21 زيرا هر‌جا گنج توست، دل تو نيز آنجا خواهد بود.

متي 19 :  20 – 24
20 آن جوان گفت: همه اين احکام را به‌جاي آورده‌ام؛ ديگر چه کم دارم؟ 21 عيسي پاسخ داد: اگر مي‌خواهي کامل شوي، برو و آنچه داري بفروش و بهايش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهي داشت. آنگاه بيا و از من پيروي کن. 22 جوان چون اين را شنيد، اندوهگين شد و از آنجا رفت، زيرا ثروت بسيار داشت. 23 آنگاه عيسي به شاگردان خود گفت: آمين، به شما مي‌گويم که راه يافتن ثروتمندان به پادشاهي آسمان بس دشوار است. 24 باز تأکيد مي‌کنم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهيابي شخص ثروتمند به پادشاهي خدا.

لوقا 12 :  15 – 21
15 پس به مردم گفت: بهوش باشيد و از هر‌گونه حرص و آز بپرهيزيد، زيرا زندگي انسان به فزوني داراييش نيست. 16 سپس اين مَثَل را برايشان آورد: مردي ثروتمند از زراعت خويش محصول فراوان حاصل کرد. 17 پس با خود انديشيد، ‹چه کنم، زيرا جايي براي انباشتن محصول خود ندارم؟› 18 سپس گفت: ‹دانستم چه بايد کرد! انبارهاي خود را خراب مي‌کنم و انبارهايي بزرگتر مي‌سازم، و همه گندم و اموال خود را در آن ذخيره مي‌کنم. 19 آنگاه به خود خواهم گفت: اي جان من، براي ساليان دراز اموال فراوان اندوخته‌اي. حال آسوده زي؛ بخور و بنوش و خوش باش.› 20 اما خدا به او گفت: ‹اي نادان! همين‌امشب جانت را از تو خواهند ستاند. پس آنچه اندوخته‌اي، از آنِ که خواهد شد؟› 21 اين است فرجام کسي که براي خويشتن ثروت مي‌اندوزد اما در قبال خدا ثروتمند نيست .

لوقا 20 :‌ 23 – 25
23 اما او به نيرنگ آنان پي برد و گفت: 24 ديناري به من نشان دهيد. نقش و نام روي اين سکه از آنِ کيست؟ 25 پاسخ دادند: از آنِ قيصر. به آنها گفت: مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا !  

1 تيموتاوس 6 : 17 – 19
17 ثروتمندانِ اين عصر را حکم نما که متکبر نباشند و بر مال ناپايدار دنيا اميد مبندند. بلکه اميدشان بر خدا باشد که همه‌چيز را بفراواني براي ما فراهم مي‌سازد تا از آنها لذت ببريم. 18 آنان را امر کن که نيکويي کنند و در کارهاي خير دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده‌دست باشند .

متي 6 :  24    ترجمه هزاره
هيچ‌کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زيرا يا از يکي نفرت خواهد داشت و به ديگري مهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرده يکي خواهد بود و ديگري را خوار خواهد شمرد. نمي‌توانيد هم بنده خدا باشيد، هم بنده پول .

مكاشفه 3 : 17  ترجمه هزاره
مي‌گويي: ‹دولتمندم؛ مال اندوخته‌ام و به چيزي محتاج نيستم.› و غافلي که تيره‌بخت و اسف‌انگيز و مستمند و کور و عرياني .

اشعيا 40 : 6 – 8
6 هاتفي مي گويد: «ندا كن.» وي گفت: «چه چيز را ندا كنم؟ تمامي بشر گياه است و همگي زيبايي اش مثل گل صحرا. 7 گياه خشك و گلش پژمرده مي شود زيرا نفخه خداوند بر آن دميده مي شود. البته مردمان گياه هستند. 8 گياه خشك شد و گل پژمرده گرديد، ليكن كلام خداي ما تا ابدالاباد استوار خواهد ماند.»

1 پطرس 1 : 23 – 25
23 از آنرو كه تولّد تازه يافتيد نه از تخم فاني بلكه از غير فاني يعني به كلام خدا كه زنده و تا ابدالآباد باقي است. 24 زيرا كه «هر بشري مانند گياه است و تمام جلال او چون گُل گياه. گياه پژمرده شد و گُلش ريخت. 25 لكن كلمه خدا تا ابدالآباد باقي است.» و اين است آن كلامي كه به شما بشارت داده شده است .


1 : 12
خوشابحال كسي كه متحمّل تجربه شود، زيرا كه چون آزموده شد، آن تاج حياتي را كه خداوند به محبّان خود وعده فرموده است خواهد يافت.
يكي از 73  خوشابحال در كلام خدا در اين آيه آمده است .  ما در رابطه با تجربه به حد كافي مطالعه كرديم و در اين آيه نيز كاملاٌ محسوس است كه تجربه به هر معني كه مي خواهد باشد ، مهم اين است كه ما در آزمون آن آزموده شده باشيم .  بنابراين چه در هر امتحان و چه در هر وسوسه اي اگر غلبه داشته باشيم ،‌  وعده خدا براي ما تحقق خواهد پيوست .  اين وعده پاداشي بزرگ به مشابه تاج مي باشد .  در زمان قديم براي برندگان در مسابقات تاجي از شاخه زيتون مي دادند .  زيتون به معني حيات نيز مي باشد و كبوتري كه نوح فرستاد برگ زيتون آورد .  هر جا اشاره به تاج است در آنجا مبارزه اي وجود دارد .  ما ايمانداران بايد متوجه اين امر مهم باشيم كه : در تجربه ها و مشكلات امكان وسوسه و افتادن در گناه براي ما وجود دارد ، بنابر اين ما در مبارزه اي هستيم كه اگر از آن سر افراز بيرون بياييم تاج افتخار به ما داده خواهد شد .  ما به طور انسان داراي وسوسه هاي زيادي خواهيم بود .  داشتن وسوسه گناه نيست ولي انجام آن و افتادن و سقوط كردن در آن مي تواند ما را به گناه بكشد .

غلاطيان 6 : 1
امّا اي برادران، اگر كسي به خطايي گرفتار شود، شما كه روحاني هستيد چنين شخص را به روح تواضع اصلاح كنيد. و خود را ملاحظه كن كه مبادا تو نيز در تجربه افتي .

1 قرنتيان 10 : 12 – 13
12 پس آنكه گمان بَرَد كه قايم است، باخبر باشد كه نيفتد. 13 هيچ تجربه جز آنكه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. امّا خدا امين است كه نمي گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شويد، بلكه باتجربه مفرّي نيز مي سازد تا ياراي تحمّل آن را داشته باشيد.

لوقا  22 : 46
به ايشان گفت: «براي چه در خواب هستيد؟ برخاسته دعا كنيد تا در امتحان نيفتيد.»

در كلام خدا به تاجهاي مختلفي اشاره شده است . تاجي را كه خداوند ما عيسي مسيح به عنوان پاداش به ما مي دهد ، تاج حيات يعني حيات ابدي  ناميده شده است .

روميان 6 : 23
زيرا كه مزد گناه موت است، امّا نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح.
عبرانيان 2 : 7
او را از فرشتگان اندكي پست تر قرار دادي و تاج جلال و اكرام را بر سر او نهادي و او را بر اعمال دستهاي خود گماشتي .
2 تيموتاوس 4 : 7 – 8
7 به جنگ نيكو جنگ كرده ام و دوره خود را به كمال رسانيده، ايمان را محفوظ داشته ام. 8 بعد از اين تاج عدالت ( پارسايي ) براي من حاضر شده است كه خداوندِ داورِ عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلكه نيز به همه كساني كه ظهور او را دوست مي دارند .

1 قرنتيان 9 : 24 – 25
24 آيا نمي دانيد آناني كه در ميدان مي دوند، همه مي دوند لكن يك نفر انعام را مي برد. به اينطور شما بدويد تا به كمال ببريد.
25 و هر كه ورزش كند در هر چيز رياضت مي كشد؛ امّاايشان تا تاج فاني را بيابند لكن ما تاج غيرفاني را

مرقس 15 : 17
و جامه اي قرمز بر او پوشانيدند و تاجي از خار بافته، بر سرش گذاردند .

1 : 13
هيچ كس چون در تجربه افتد، نگويد: «خدا مرا تجربه مي كند»، زيرا خدا هرگز از بديها تجربه نمي شود و او هيچ كس را تجربه نمي كند.
خدا قدوس است و طبيعت او تقديس كننده .  خدا هرگز هيچ كس را به گناه نخواهد كشيد ولي او ميتواند براي اهداف بنا كننده ما را امتحان نمايد .
تثنيه 13 : 3
سخنان آن نبى يا بيننده خواب را مشنو، زيرا كه يهوه، خداي شما، شما را امتحان مي كند، تا بداند كه آيا يهوه، خداى خود را به تمامى دل و به تمامى جان خود محبت مى نماييد؟

1 : 14
لكن هر كس در تجربه مي افتد وقتي كه شهوت وي او را مي كَشَد و فريفته مي سازد .
هنگامي که کسي وسوسه مي‌شود، هواي نفْس خودِ اوست که وي را مي‌فريبد و به دام مي‌افکند.      ترجمه  هزاره

شهوت و هواي نفس در اينجا به معني : اميال و خواسته مي باشد .  طبيعي است كه ما اميال و خواسته هاي خوب و بد و مثبت و منفي داريم .  در اينجا در گرفتار شدن در امور وسوسه و گناه ، يعقوب ما را آگاه مي سازد كه خدا را مقصر ندانيم و به گردن او نيندازيم زيرا ما انسان ها دوست داريم تقصيرات خود را به گردن اين و آن بيندازيم .
اگر وسوسه اي در اطراف ما وجود دارد ، بر ما است كه با آن مبارزه نماييم و يا گرفتاز آن شويم .  ما بايد از وجود خودمان خيلي مواظب باشيم :

متي 15 : 19
زيرا از دل است که افکار پليد، قتل، زنا، بي‌عفتي، دزدي، شهادتِ دروغ و تهمت سرچشمه مي‌گيرد .
اين در حالي است كه ميتوانيم با كمك روح القدس اميال خوب خود را تقويت و جايگزين اميال بد كنيم :
فيليپيان 4 : 8
خلاصه اي برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجيد و هر چه عادل و هر چه پاك و هر چه جميل و هر چه نيك نام است و هر فضيلت و هر مدحي كه بوده باشد، در آنها تفكّر كنيد.  
در پايان، اي برادران، هر‌‌آنچه راست است، هر‌‌آنچه والاست، هر‌‌آنچه درست است، هر‌‌آنچه پاک است، هر‌‌آنچه دوست‌داشتني و هر‌‌آنچه ستودني است، بدان بينديشيد. اگر چيزي عالي است و شايان ستايش، در آن تأمل کنيد .   ت   هزاره

 

بالای صفحه
DMC Firewall is a Joomla Security extension!