« آن خدايي كه به او ايمان آورد كه مردگان را زنده مي كند و ناموجودات را به وجود مي خواند » ( روميان 4 :17 )
  اين چه مفهومي دارد ؟ ابراهيم چگونه اين اعتراف را كرد ؟ او با شجاعت به خدا ايمان آورد . براي كسي به سن و سال او


غير ممكن بود بتواند فرزندي به وجود آورد . اما حتي زماني كه خدا هيچ نشانه اي از داشتن فرزند به ابراهيم نداده بود . به او گفته بود « تو را پدر قومهاي بسيار مي گردانم » و ابراهيم از آن روز به بعد خود را « پدر » خواند ، زيرا خدا به او اين چنين گفته بود . ايمان اين است ، يعني در آرامش يقين داشته باشيم كه خدا هرچه را گفته است انجام خواهد داد. شخص با ايمان پايش را جايي مي گذارد كه ظاهرا تهي است اما با ايمان هم در زير آن صخره اي مي يابد .

     تو فقط بپذير كه آن چه خدا گفته است مال توست ، آن متعلق به توست و او مطابق ايمانت به تو خواهد داد. اما با تمام وجودت بايد حقيقتا به آن چه او گفته ، داده و عمل نموده ايمان داشته باشي.

                                                                                                                        كرمپس

     خوشنودي تو اين باشد كه با ايمان زندگي نمايي و چيز ديگري را غير از آن آرزو نكن و حتي فكرش را هم نكن . با خاطري آسوده به ظاهر آن چه اتفاق مي افتد توجهي نداشته باش. حتي اگر تمامي ستارگان درخشنده آسمان به خاموشي گرايند و پيرامون تو را تاريكي و خطر احاطه كند، تو نبايد بترسي ، فقط كافيست كه نور درخشنده و مقدس ايماني كه خدا در تو افروخته است هميشه روشن بماند.

                                                                                                            توماس هيوفام

    روزي خواهد رسيد كه تو بايد از لانه اعتماد به ظاهر امن خويش خارج شوي و در وضعيتي نامعلوم ، بال هاي ايمانت را بكار بگيري، مانند آن پرنده كوچكي كه براي اولين بار در هوا پر مي زند . شايد به نظر مي رسد كه خواهد افتاد ، اما نه . چرا ؟  زيرا پرنده مادر بي درنگ به زير او پرواز كرده و او را نگه خواهد داشت و پرواز كردن را به او خواهد آموخت .

    خداوند هم درست مانند اين تو را حفظ خواهد نمود . به او اعتماد كن . نگو : « من چه طور مي توانم روي هيچ قدم بگذارم ؟ » بياد آور كه وعده هاي خداوند آنجاست و مانند كوه ها پا برجا هستند . او گفته و انجام خوهد داد .


سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

بالای صفحه
Our website is protected by DMC Firewall!